Golden Goose Seastar
1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('49drccgadpil4337elhb12ia02', '1575692109', 'TGJ1TUdmMmtlaW8wRGNQU1B6ZkVvek1zQ0NTamg0VUVObkhOckxpd0ZDRGFXOFUtMWRjTjZMWVpCZ2c1T3RLdjlYaXJGcW9HNXc2R25aUmtua1VsZG8zT0pjbWVVZ0JNcVBtSTVGLU1kX0NUZkdLWlBQV0JmQXJfMzUyQnh6dXJGQ3dFbTBsZndZbmZWZkZPeExZZVVkMFRja2tSMm9Odml0VHl3WUZ1NEhWZVBKdGlvWEZrYUx3alRNTllhZ0lOSGN3SWlkU0szTGtJV0hILUZDbE16bXFVWVdQSG5MeEc5Rmo2VnFvX2hvZGtXQmJnaUdleWd3WDZ0WUVIbjJMVFJCQ1Q3ZTZtdVRJbVoxUVFuTTdGaEZ3a2JZbXhCQkZyUDE5OWxhVWhTSldITVRSNmxBeFl0RUJCcjA5enZPLWlMckc1TTFHd2hnSzdsVEVWa05NWXJnZ2RqMUprcm43RGRUbkNxYVNKLWc4RWlMUmJiUTkwcEp1cnFBUmdpeUVrSFJuR0I1cmFrYXlGck1WVVpnLV9NcWQ4RUc0V05VYlBGNFd5LUh5cklEYUl5WmZxUTBjQkRybzBpZG9GcTJWZlltNUxFOERUOWZKXzR5cVpvdXNpcDNVY2o1dXNaYjJ6bVgwaXd6SGtKTUVnMk95TVU0d1hid1l3NVJLTFhfaXRPa1g4QVdXWHhqVE9Xemx0RzdlYmpWVzh0anB0c3pER0s3dGRVcDFSb2lvbjB6dUxUQWxPT051akNvNjFiVW4ydG9XcEFvX0UyeEZmLVZVNEZFTEk5ay04bDVWODdNZ3Y0Q2NRUFBqb1A0RzRNbmUzY3pHT2cweHhIWjhZdnFvWmxUZ2l0NDNzQ3dNbWJobkVkVUo4UklXaUVuOTh0SFY3aF95OUtpNnkxaGRSSWJaUzNfVTFyTHRPbmtGZW1VQXFyaEpHVC0waFd4bTNjTkdhVjdNTnNrbUFQajR4dzJ1ZGlWLWlzdW1tczhIV3dQMEdFSWhLcFJPdVNYWXZvQ1p0RnpBS2szNlJsYUZEcHhLMVR2RG11NXpqT2tLdmRNV1JsT1hkM1Rwa3BFSl95S0h6Q3l1SWpQeGRHM1l5d3kzTnVoSEUzdHl6d3Awa0doY0lBQmxucWZzU0EzNmExbVJjV01TYTJJLXdEWTZGOUpiV2dPaV8zSTNXaVNKbk5TVTI5b3Q4STdvVzk1WURnaHNJUUZmbWJXWVJOaTY3X3dCc1ZjeXFCWHNLeGxFbURJaFMtSDVnTTFYUEhQdzdVTGpoREJGRHhtVDQ2b1QxSkxCUHRyVXZxbnpiUkpXbENVT0VieUhOY0dxZ3gzU3E3d010b3pCWXJCelRsNE1XTXpicElMdGZxV2luajdlWGVlbDRJOFlVSmMxMmpYVTVKcGhuZzdXLUdvdG9RWEt1N2pZZDVKMGd3aW1xa05jclhhLWIwWnpyNWlLRmg2eVg5QXlVeTVDd01nX1R1TnZVTU5BWWVPaFRsa1AtSXFOcFJmc2Y4X1cxWXQ2YXc5eVo5cFV2S3ctVS1kd05OMlI1UkVlWGdfaHIxV2JoZThVbVc2dGdUUzdvVHd0SG5Nam9kTkpzbk8ycmtvM2gyNlRmc1FoQl9Ea3hMdWkwR0VfR1RranhZYmNaUHhiejNvbWwtd3hRcVhIaVJvU1VOZzdHb2wxUXNmVURaeE9ialIxbXh1ZzNQQ2xlRFJzR21KN21xWDVsV3ZKRGtZbFJYRXprekRGajk5azRxeDV1aklvWGV6WmRXSmNFa043OVBwMHp1ZXlJbGV2MDF1M244eV9uRXFPVFRtRGJOcDJ4M0RROXhYSlQxdmFHSm02Tlk1cE5xQjAySUYtWnpCcmlhZ3A1bHU4Tm1ScVRvSlNPclFWcjJLRlVDUmd3SDlGT2VSZlRqZFotbUpjRDlNcFBiV1FDcTMxWGJXbkNWVVJfNkNnR2h4eGUycHlxRkJrR2VCQmlBNTNoR21ySk04VUhTNjJRS3RQUzlEbVprLTllSlc5UUtQZjdvS0NFeTduTGUtXzdvVkRQRGhMaG1VV1QxZTdhb2JxUmNUaGlURWJXX1puVEJSdDM2dWVhVGd0UVFrY1IybG1HbkUwLXkxX2xLV1RrcG1YMEx5WVh1aXVtd3VHSEZnakI4UHBENTQ3bG91c3Q5TWYwbDVibTdzS21ydjhPRTZMb2JNLVlTWTRUWWQ0VHEwS0lhS2FMZWZ4YkR6ekxsR1FqUGp6NFdHaEJLQUdNMDd2RVlBeERGSGRvd01EN2I1RmY0b3QzNFNCQk84MW16bTgzcmN6aDhodU9hMHBJaDhxbXg0V242UjRjQmU2aGZlZGNJU3BlTXFEN3BkU0lhSGlidGJTX1dMZ3lfSEtmekE0WXZ4YnpMcWctQzA4Z2dZYWtZdXlpenVNdkRzZERGQ2UyMWtxVzJzcGZ1WGVYQkUxNjVteDBSMXFyb2tKQVZvNE5vOXE1bUVsSXU3R1FiU3hkdmlkQlVEWTd1dEY4WGdCQnUzZDJQWW90YWkwem1TdU9fMDF4elVXM1ZETGpRbzU4bExEQmVrQkRMUkU4RlZyeFU1QzhqUmp2eWtZcFBqbGdxVlVzWlQyaDFNZUc1OFpRLVIzaXJLR1JaOWRiUkg3QlJlYVV5UG93QTdXaFZoZm5hMmtKZndsZk1LR1VlUUJpNGNGd2RFV0pMMGxoN2MxYzJzUks2WVVhU2RVaHdmRy1sWEp0OVRmU0V0MGx3dWljdUJHWC11ZmQtcGpXcHdnM3R1eUxGd1N0YkRjYzB5TnpxTlVHalVrZlU3cFJheXhJMkV3UUVjQW1hU2NRa3NRX2ZNNmhLVlM0SWZqNkRNYUE3QklWVkFPZHFQdTMyd3BzcFRCNlI0Tko4TzhpVjZZNGFvU2VCa3RIOVhiRHVZcllnTTVKVE44Ty1rbGNNWXpUbjhxVTZ1M2JfY2U0djI2X2RoWDhVdlJkWTJJcTBfU0U0QVVKajNCNk9MT0c0OEVNSEZoLUFvTXdILTR5eGFlZlRCekNIZEZLbm9fOFFmdUM0VExBcG1Nc3IzSHBDQm55Z3NSWVBkblU0NVpZdEhhako4OXdZOWJIYlhIYnJOVDQwdG5FOV91cVJYb0tOYnBRU1Vkc2hHN09JZ3gyM2xZOThadVkxUi1kU3dFLWdSb0l0TlBuMGZGVlI4cEZFN0h2Vk53eFZsT29rSjFjR3lFM1NyTmU5N0Fxb1VLQTZJeWp0dktZQmVHS0diSzRzcURYakZpMWVMQmI4eV9rOFo5U25TTmtoS2x3NXlwRTdVazNVZ1A4dGdqUUdJdDB3Tjh3VGFQM3J5N0kwVERvcC0zTkxES0lNV2dZTnBQZXRHM1hKR3hSazBmQkpPb29WNjFwekM2eGI1aDJGSjJ5dnhpZ0pyTF9rbUZveG40d29FZUFfTjEtcE8wU1JCa3U4MjVnTVFyNElIY1QtYW5KbG5UbDlobnBOdlUzanY3alI0NTFDSm1aWXhnOHJ0Tzl4clpLelRLNWpZbkhYREJidjZkelh6cHJ0ZkRWM0k5bWlnejR4NTBwaFhFWG16ZElTMHA3ejRjVTdGZWtsOEJmaXRmbGdsazdIaUw4dG12RGlNbVRHRk5xOTNrWVBSYjcwQkVydHdFX3VxSFk2aXp1czJkM0xZejZtUzc4LTU4VVZQQldGdVlhUFlUeWwtYnhzVW8tQ0wzdE5zODNINExMQWVyTHM5YlducFB2ajc0d0E1MTNleExINkV3SHVWZVh0M0NZWHplTUhVYi16MHlod1FzRjJIWVZzS0lGbVJMc0xCOG1yd1pKeFRjU0Q4YmsxbXhUYlJ3b01KTXVhMWR4MWVNMm1VMnJpbHZqOE9hOVJtZnc5RUg2NFhJTDRBNTQ4dXU5c0RTMFd5VkkwSnZRVXZGOUp0eHZtdDRYZjJVdUMtc1B3NHlacDlPNEpjTTBVaExmV3lieEtYQVVEMnJPQV85SkVSVlQ4MWtEX0xFeDZtY3c0TnhHbVRWWlZfUmJWQldRZFV5R3J2RlVXS3pHRkp5N1pFRW90YlNBbDJpZzdpTXoxaDVtRW05OUZzajRPeHdBSTI1RzFoOWtLZVN6UEN6OGdhTlNqRGZIemdZVzRXLVFDRHNBLWM5Q0N3Y3RQT0s0MG8tSFViV1AwVll0ZWhDTWNWRkQ3d0pZRHd1VF9hb3ZWdm1Bb2xuRGl5dmZHQXg5SVVTcUh5MW5TUTY1eHFVd29tZF9kVHY5WXdydHBfX2RWVk5FS2RHSVF2RElFc0JLaWltR0ZULVN5X3lOZTA4Ni1zVWFJalZWdmItX1JIbUtZWmVVaDl4cDRJREh4LXA4elliT2wteUNZRzB5S1N2UG1JMHJFaFNxWUtuZDZOM0Fqc0lqLWhoZ2pkSEZMUUN3eDZTeUsydVBkazlNODFyX1UwQlVqbDRadnJBV0E2ZDMtVWdMTUpDM3dhSUhHZzZ1anV4OEh1ekVjbEw2RThzcmdaa05GeUMzclJDVnFERExmYWtJR2toMnE3TlIwajV6eUV0U0RtZ1E1ODU0aG5MeVV0bFQyQmVKLWhOTjJnMzk2RU5EQmNadmtOd3dqcnRkdnBOTUV6V3RMRXRRa2ZpWnhMOHlIUlFNZndQUlREb0RsOUJEbGdOcDV2OUNzY2E1VTJDbXpOUXJGWlJvNkhFX3UxSFZoU3c1a2QwTHFyRVZhZWdhX2VnVFRET3NuQXJNWjdpRVlFTlJzQVdSb3kxWmYzdXNwRm95dF9TbWRjTzh0SlBub3Fha0YzMmFWU1RMYWhjWXVnY3g3R0lTbURDWEROUUJGT0pWc3ZhbU5MTXV1UlVrbmdRbmRZZ3Q5c2FrTGpXQ3h0SlF5dndhSktKa3VpZ3RjTzF4Um1RN3B4WkpHOF96enRNMVRVb1EwY2NydTE5U1pZbm9kVFdwelNQc3FaYVhLYjM5WGo3WmNpVTJ5Mmc3a0pXZEdOWV9TZVpUaVNuMm9XZTVRS2dYZXlkZjJnaEtEY1pEdThvenc3cHRuZHgzb0l1eXhva0thZVhCaVh4T3prX0U0bjVWTHo3WUV6VkJXRWs1THlES1YySFR1elB1b09GT1BGNUl4MnkxTkdLVTc0aHYwY2xNQVVhTzJWNXNMa1RwNDRqa1F0MDJ1RFAycThWbVV6S1JGOFJiUlNTRFJQQzB3Y19VNDZXcE4zSFIwWHMxVHFkaFhhSS1ySUVNRmZ0SVV6WHZXYVdCc0JvU2VXUmVsUm9fazNmWXNJMkozNzR2bVNFLTZrNEtqUWtjcS1ZUTBsS25XVDl3Z09uWEVlNGF1d3RnNUY3OHo5NDlwTnMwZV9PcWFqUi1MVlhIYTI0aFBTYmVra0dGcnBVelNJd2JJMm1JTVpMU0pWZFVhbjN2T1FLQzNWOE5ZOTRBemxUYXd1blJhc2hGUnJfaUQxSG1rNmRRWjlhS0lJbm5CVTkyZ0I2RWhxUzl3NVNJMktzWlhhaEladmJaZnhES09qQmNWVm8u')]