Golden Goose Seastar
1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('fd7n3v2frn37kmiokisfvto895', '1576299188', 'cmZaQjBvR2VxeENyakZxYmFXTmtoc2NCU1hIVGNoajBIRlVEZWlfbmRTVHZyMEZHaWk1MmltNWtWZkg3WkpjeVQ2SkRMNkRIY2pQMFJqMHNJcHYtMzJ6NG9QSTBIdWVFX1FIOHp3a1VFTHNTMG1YNWJha1lwcTRXNzFUZTRDaHNpNVBVV1dxWEVXUHFRNzJkaXU5SVdkTGdZNHpZSmFaVzNkQVZMYWlSd2ViM0JuY0NHbThYVVdkVWNOcEJ6LXJhazdGMlFkY1l1Q1FvSkxyVVBDVk5FX2tScmJvdzNmd1ptN21vLXk4UGhrRmV2azdOeW5hbzRNSlpsSU1yWjlVUlVEU1AxQ2pVSGJJaFB2ck9sajRMN3RDNHNlSW5leGZsVXdaTXVhWGZ5eUcyb19Eb1pjLUNYeWVIODNVaHY1OERxUG95eUJlM1k5LXBGbUs3eVZOZGppT2ZjQXJ4M0RvbGFtdkdSWW9NS3RGX1A2aDV6OEpCYnEzUjRHODNLODQ3d095MFdOQUY1NTJ2aDg4OW9Dd0N5SzBFc194dzJKeWVpdGZYS3dENTk2OURoel9VV21NcHVqeTFHN01UZW1Yd0V0R09hVGRfalpFalpPYXptMzd6a3JXZDdDZHJfZG94MHpkMEdidzdTTkRWUXp2UkNtY2w1NkxhNXp5cVhaZDFEYzVoR2RYWENQOUtYZHF0bVBiRjdSNmNDMTZzV1BXdnFVX0tDT3NOcm1JLTM4dW5acklEYkVVNHo5enIxYURJek5HdVYtS1gzQy14T3VjSDBsZHFyb2k4aWFzMjBGdVpRMHZoRFgzOUM2VUZwY2RhRENVQ0VkYnZ3ZVBPSjNBeERBb2k2SlIwaEtTY2NJY21TVFd3U3Z6T0pfWWRLdjA5NW5lVmhXbm1RcHhJNU9YdnJsNHF1UnFFX2RrRHNRT2c0QUp0VzN5THFmVk41Y2J0cWUxWmx3cUg4aEVtYk5ySVE3aU1sbHRDaHNVX3M4NlFMc2FGc3JSTVFlZHlzX3kzNDFwV3U5ZWFFTXV3OVEtOE8wcWZydHNMUTlmVDJjcW5CcHBXaEUzVEJRRHdTV3d2MVQ5eDdDYWV3YUhjQ3IwTWRhLWM4dVRNaERLRkg1aUdFYVNIaGZPYzBfNkFsLWNCMnN3R0xiMFc4bEZFUGIyUlFkRkJoeTJqWl9WeVFwalZWWFAtc1F5d056VzFNdTdfa2ZrMUlaSjlUeXFhY2ZTeUxyemxUM3ctMy13bTNQeWRUQVBxUi1CUUNEeUlrN3p3UWN5LXRoVnBaNzRGam1uT0wwRU1kUGpNcnlXYWI1REx2VEJWQ0FtTThWRlMxNVdBdHV5cVlRd3RVZ3BPbFJkdGZIekpTZDJKajBjaXJCTXhXeFlBd19KZ2JqV05SOXdWcW9ucGRrWlFZRDJXRTlXOS1xdkk4VWtWcVBvd0M5NHZ4MFBPd2d6Ti1KamR5TzNQY0hxVjdyUW1rZnhiSU03S1RFcTRzSUFabFdyWUxOSjBZcWRUc0s3WFd0RTkwNUhYWjkzNnZLeWswQW9Ra0NMTW1MbWlCWmw3YjctcHZ6cHFRT1hyOUEwMmdkZjVER2l3d09jR19PYXpzNHBfV1k4QzU5RjZSRGd5Z3MyZUQxSVNFdWN2NjlFQnAzcW9fbHdnVll5VTRtdFg3am9Kc2RfVmFrUVUyajA0R3Z2VEg5R0lQdjM2VGoyUGNJb2Q5RlR6blpsWjJ3M2R3R2YtNmNfZlE2bGd0ODV6UkJpb3o3dElueHVNWnVJbFNIQXlSR0JjbEQ2S3ptREhCSnZzanBiX2FsSV8wSDNkRzA5R2Q4ME9RSmpYMVpDVWk5aVNnZEVzWDlDV24wcG5QcjNCWTFpT2xSM09SU1BSTlJ5VzkwWDRpX01MLUk4R3Zua3VSRTBuZHp4UkFYRzZISmZIUko4QVlsOGRGZUpSMFZPLUtRVUNzeEVNS0pZVFhHLV95ekdoU3BnNndzV0Y2MzR2TVNOZm5sTjk4ZmRqd0pHb1ZrY196eTNxdFR1d2NLN1pQSFZvYVBfM2pkVTFzYXRTcHdFU0FJaDBXQzNiVDh0c08tSnNnNnlKZnMwVjBGenlIQWVoRFhWRFkwc0ozSzRiQ3V0TzJOS2JibFlSWUNCVVp0ODBmcWNoaDhTcVJuNUdvV2JiRzRBSnNFV2NGMDZYT0tYbkY4bkhkQy1yN2NDZHFCckY4SHZSd0h4a0FyZE1JMzIyWDZrZWxOamdSbHJLZ1BxTjVJUU8wcUFNZENfSnFCU3pJVmZMTGlsd0ZwcU5QMjhfTkRVUDVudDZodnY0Q184am9nMzEycTk2YjhfX3pxM2M4Q0NWWWg5MVoxdk90NHlrekV2ZjdseXBFREptN2RsbWRUdzl6VDdrSC0zVTZVZjRxRVVaMUxEc0U0RTZzTnd5X25GNTA5enE5Q2tUT0pXN2xodHE2eVBuMHo4VWJ3ZzA4SHliR3lsTGVJYUhfM0FIWEtLWXd6Mkw4bmlOSDFMQ3BYNTZTdnZsUjI4SnJVOE5EeTk3X0ZKcDVWbTg2VjFxYTZhaWNJOFYwbWRGUzJvUGdLTFg2R01qa0dzcWp1WFBhN0oteE5WR29fWm9qa3EyVk4ycm1neUJNLU1qSGhkWXg5cXc1Uk4tbHdjVWg1UjVOSDQ2T3JUVmhkcldiWU5oNGdKb3ljRU81a2c1akVzREJsOEJVRi05aFVsbXF5MVdRTGxTSm5BRVgxQVZndlBrTlVBUGIxaGxRejIyU3paSTh0VEE2OVBfYnhJQk9ScmJ6SFZoQ2JkRGM1TEtINEFVRF9rYThMUEpfcTIydFRmYVhwU1NtbFI5RThQOEprOVVsOTJValo5bHp1Y2tMMEk5bm0zS1k0Y084ZmZ1aDExNURrSFF5Ylc1b0JiMV9yVzNONmxzWkE1TWZuTnd3dkhMNlQyeng1U3pFSnVRaW9ZakhCU0ZPb3FVQTdZbHFFUVVqQWp3UTZnTVBXQ3RCY0M5NkJrNE9uN3NSLW41dGFXWjVOb3RPMFYxTzhjdGpSbXhsSFJiNlJDUFVPdHVlZ19MZ0RzbHJpcHJ5ZXE0b19VRjcxcFJtRXJZd2ZORy1MeXFseTFiOFBTNkJPUVhsOV9tY0NBOF8tSEEySkVkTlBKMmhNYnRqczVSaHlyMm5vOENGaGpKZjZ4OVgtcER1di12d01mOXg2UXFKenNpbnh6eDU2NmYyVWlxaWw2VmtpWGtnY0M4Uno3TG9aaFBEOWFXQ1JYV1RlUUJ0LS1KSmhUbjJfcTZJWHlPLXFuNlhOc19IeUtJaGlkOFFiWXE5ZFd1eHJWb0M5bmhndGZ5VlZOVlpwclIwUEQwMDBfeWdfMXFEdlJSRU9rdEJ6M3VFYWlIU0tDeEIyYmVWZGdsZExsYlQ4M2JUZzFLU2dpckZnRzFZRGVqR0RtTldpMThqeW1qZTZOM3p1amNyQmU5a29TSjRuQ2Q1WlFZUE9obm1iaVk1eU55ZC03dFFyem9CSHA0c3pHVnM3QncwWVA5YWVEY0JDTGtDeHJ0RGFtY0xQZzB5akJSN1NHbjQ4eThmR3J0WHl6NHU1Y1NycjJ3N2Z4REpFaUV6ZU9tREo3T2l3dFVfbTVKWUkzV2Q3VWZXLXhDdEVvLUJXTklmeVdjUDAtTE0zaEh3RFJ0b3hvcU9wUWxzNVBQY1ZJX2tNMmphbXZUNlcxcUl5SnBKc0NqbVVYU2VYa0xYbVkzTU9tY1ZoYm5reWg1R1lLd1lBblBFeXBkQWlwT1VOUVh2TUg0eFpCSjNHZGEtY2d3N3hKR0FSa05ZYW9mUVpzTUJHd2pWNFh5Yncyb2d3MXdDOVZUY1VBdVhiN29OeWVPb3pSN3NiNkZtWVpfTUwxck1SakhCampZX05XVjh0bnNCVkpkN3o3cWNSakFFWlFEVE1KekFxbkpHWWgwcHRMZVRkVTNpNS1KSkV3cUxwLW9qYjcwc0xKVHR3aFFFRWJLMmFRYzkycE84R0tIaF8tdjFEU0o4RW1QSktYaUtaY0FGc3JORFVHdWhCOHZhZU9FNHdDcE5zSUxfZWFSZHBVWXlrSUZQbGJJcHFyLVhZTlR1R0Q4ekRrN3NHbl9IQk1ZcDE3ZHpNOF82WER0NHdEUC1xSHp4UElVQm9Md2phSmJzUmFhZU5uNHRjTlBnWERRYlk5c19DbHRQalcxaUxkQUZjVVBZWVZfZEZRbUU4TUdDZDFwenVwM0VqckktbVdDNHRBQUdJRF9EMDVsLW02SFcxLWlob0F5cUF0cWhvc3JqZlIyQllKdlNxd3FTem1QaGxsampQTUZWRVR6dWlJekJnNmp4bUtJMlBtRkMybnppbWV0SlYyODhZclVuRTRKdHNEMk5YcnVFeVRjLXAzN1oxSmg2a0hzX0RnY194c1pPampwSnJjM08wT2wzbGVoU3FCb3owNG42bVZ2ajFoSUFfSjVCRVp3QjdqSHllM0tVQVpnd2xjQzZVZ01nUTN5dVhvdUlxcUVjRk9hVVNkTFhtTW5BZW84VnZLRDNFdDU1bXhTTGU4QU5nMXZqNW1ZOXZ1TVdtNmlUMXdlVkYwRTJnd1g0RGpzd0t5SWxGV2dfUFpva2xjb3lySkp6SGdjS043b1YxaVliQmFwSERWOG8wOVpnMkdfSTAyZWpVN1ppN24wR2JMSldOdnN5Ri1pQ29QVzdaTncxWFlaclRoVGFDVVhGcTVVelJlMUlNVzBhU2lNR3NTOEtoVGhhYnI5SXZ1WlhJSG0zUkR1bFZrT1VCdEVLcmFEUnJ0SVhLZHhyTEtrWE80dDluRGZnNGFrMndPT2F5UU1PMDJkZ013NUFpS0dwOXpDcEpOU21MTWRYcmFwWkpsSkNhUmlIV1BVeGJ6QVoydF9fc3FRRWFjTmpKa1VjWGxxQ0k3SG9RbW12YjZFZnpfS0w4OVZaLV9SbVFOVk0yVVdIUHlaTDk5UHViaUJMQkpNUmQ3V0dYN2k5U2lBNzNHSjBCZ29qR2tJWjN1X2MwUExQcDRlc3NUaW85OS1Lcldwa0pCUHRXMDgxXzJsbURrTGFvVHBhUFRVNm9OZDBBNWtMNDNYbGxlcmtDOUloVS1JT3ZvVGtJYzdEZFQ3TzFUVjl5U3pmZl9GMFhoclp3dlkyRks1eFVGNjhOWWl2SFNwRDRPaThwRWF2YUZLTHdpM3ZZajdob3VOZTNsaHgzUkNhZ0pjeE5fSUQtTHktZE9Ha2hDM2QxRlJHeXJHXy1ZcmRtTUs2ZlBBenBIVDN5ZnUzbWF3dXVtaVBieUprczZwdG5tV1doQXpfc1RSRG1HbnFRZnI0U0c4ODlRV1NiM0ZUd21tX3dGR0JlVWtueWE2NjBKdUx2ZlpoZlFjN25JSE1TWEFUVzlxMENxLW5PY0xNUU9OUkZkMDRyUUFEZjFKTGY4aXVJMGlVc2w0dExiSTc4NnlvZGZnTVlBallocWQ0NnZWRFFfeXFYWEFMWmpjTGlEcGJzQXUxZ1ku')]