Golden Goose Silver1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('dck5mm03nl6ag5k54tll9i6q43', '1575692160', 'VnYtNFVZcmg1WlF5X2lnU3lhblRmNXRiQ0d3eDBxVFJhMl90QXYzTlBCczBKczZDa05aemN4NV8tTlFIYlh4dGYxTFQ4aWNpalg0eVoyaG1rZzdpTHZLVmFveFJyMjBRdDVvcVJmTGQ5MGhzbzEtUkF6LV9oWU9JOV9aTEhRbmNhZ0ZObW5TNkFWMTUtZkFnVFp3QWlVdEM4YU9sRlh5RkkwaDNHdFZlbXFnQ0oyOHl2RmRFbXJiejNIMzMxdFRudk1IVUl4VDY2ZEJHWC1KNmtTSEFDR1JldGhoTGhPQkliX0FhMXdrOTZUSlVteXd1cWZaN3V1bXBXYUl5OHlNV0diWlpZSGptUTdUaUx1MHZibkN5cjRzMWpSSWhsYUhvNkFpRW1DSWs4Vnl0NV9UMUtlR0hsQl90WlpUaFI3bFI4Yi1jdnQ4NHd6bzFaNXFVcWV3TzVUNUFOcUlCZGNxYVBtZTFfb1BrbXJVdkN6QW1FZzQyOHJOMlVTWTNUVUFyX0hFdjlHM2RWX3ZkSUV0MV9abWd2M0pvTlAzbFVJZkxFVDIwaDNRQXFTcUhucWp1c1RaSFI5Ny1tZTlaeFc5Y3M5bnc1ZVdLQ2hqUjRkWmgyOG5UTkFjT2FaNjdtQ1hzc1lfOWFmSWJDdjVKeUx3U3NqMm5VRVlQaFJuUlNaclREamw1OUQxTmhTSGxzUjRyb29JSkh2WnM4R1RBdXZrdDVWYUVRalVkcDgySWo4Z2ZaMFYyUnRJVFlLNFBKSzdNM0ZVdUhTQ3VBRmVpVjBuNkhrV1lrVjFwWEZpcTdKc000WDhVS2dOVURHc0FEWEZxdFNleThadTNhYWxUSndMUmw4UDRLSlk1U3Vjb3NoSFBvSzBjLTJmZnRtdXhSTDVoaXRtVnFmbjI2SWRfSlFpdDJQSFc1VU8zdEVXZ1Q0clhybXpNTERfSVZtZ3l4eExFcUlhZXNQWkFxNDZwSk9FNy15MjQxa1RmZmdvWVVrSGR4QlREU3FKRUpjTERoLUJOUXFTQVJVVzVFUUV0V0FOai1LdFF0aWp2UC02N0NLdG5RQnIxUDdFeWR5S29qY0U5RV91N3lqNm9CeEY2SXhjUVF0VWV5dGpfei1FbklPcEVKRWFGTkZzcFBDM1JvVUZtZXVHLTBkNEdyMkl0dWQtYXNpdXNOZF81VmNHLWRzYURHUjRNY0lVeW9ZSUxKalRmd1YtSS1pMzUyUnpucHhIZXpRVUV4TWgwRFJ2ekNjNEVMazFnSGZRSVNMbTQzNjBvMEthNXJuSlE4UXRFamJfSUk3aVJNNk9POUJiR2VyMjRZUHpndjc3ZDJNeDdtRFFHdEVOc2FyRkNWNGhDQTJ6SzJ4aTNQVkZXYVNRRC1rNEFzX0hTemdzUUw4ZHBpSEU5dmlnVEdXaWxZV2Eza1RmazJGVmRrb1pCMVZUNzdxMXdpQ1NJLTl4WFVLSnBkak5OcDZDOTBORTQyUUNUb2Y2bGc4bFVvNmRUTVpCMkN5QkpYLS1tS05BWHJ1bVB1VmxlMEVISmN2UzdiTldCVHdTNlNSTlhSbWJzRlp2SVpFMHhKN1ZvSmY0dDZ3R2IxLVZQSGRUUko5U2NnbHpvRThFeG5lWmlWQ0ZmUkFyMDRYdFJqcllraGduRV8ycmRvOGZjTV91ODd2X0I2U0dHQXhNWGxWVG5GdHJpZkdPRHVDOWxoQ1dlaGtPQ2F6WGtHdVpZeEVvdm5Pd1NfUTBKWFh1dHlMT3A5Zmc2d1ZDUnpvLXRJVXdKeUN3T2VNM2VBZDdKZ2RBTENGeG9aOFVsbnVoWFZINGh6OEMtSWhkUUZDVGhZVUJTU0kxbjd5MFFoWjV3eVE2aGV5ZGpLclpuS21CUFVhRVZYV29TVk4yd0FKdGFlMkdnSENqWV9Bd0YwVXhmY0FveV9PTG5WekswbEhaR3Y0RDZfZ1d5Q1NPYWhQZG5GcjJiaE9yX3VDQlFuVXc2cFZDcTRoRm9PcUtkSUR0czEzbzFGRTBJcTRCNnZveE9raUJsU2U2UXJoWE5zd1R3Qkt2M0NGNEdrR2h4cmZBV0Ztdm9McWQ5MnBJbDlNR1BpUkI0TFphQ19BN0F3QVJFdVhLVFczWUw1Rmg3WlVMUEtZMEFwQUFkbm8xbWd3NlBqQmtSNmVvRjZYdVpvcmdZa3AtMUEtdzJDOFdCSUhacThBTEVheHlxSjdiNUtrZTF5MllkSGlfbTVsS04yb0dyOHExaUhJYUpVa1loYVRtZHlpSGFET09XOXhIenA4NExzNFJlZzFham9ZUDJjTS1vNHZ3YzJmQVVUZWs2U1BiNTBGQ1NCSVZFc2cyN1ZlZGVyLTFBZWFidDF6aXNKb3FPbG9vWTE4bERuN0phUGFJNml5YzhwUm5VVm9VSHotUGk2dXQwN0o4VWt2REduaTJ3X19SR3M1SHl6WWNaOHBmNzI0ZWpEcnJCckV0dTdSazlXejRzLWJnSXluRjNzSGZ5bDB4Sko3WE93U3A5aGM5aERDcm9KQndrNmd5ZFNxM1JBdWRmRV9CSl9USHRWQUFaSF9DU0hPdVp3cXNJSFBWbDgxakZIbjZhY0twNTU2N01lc0gyeUJYOHF3NWh2cXo5REcwRVN3NkZkcDd4VE5RRy1GSy1RZC1rR09SZ1ZtdUJHRmUxS043S25YS2N5Rjk4OWZ0TVIwVU9tWXdheGVLM1hYamt4Q0VLZUN3ek1qcTNoa1dOQXA3WEFYMzdIVkFxdURNamNWWGxlcFVRcUh6V3NZbEhJa0hPa1g3V0kzUlctQndrdnNmZDRydzlzbm5LbThtc1VXcWZpMjNIVTZqT3o1RlM5cGhOekZZVnkwODlaVHB1SFFQcGFocmlhSFBwQThjaERFRzF2Y200S2poTUlYcjV4aVhGdlpxMUd6dFh6YVhqdW1uWWxIY2x3NTlEOXlIWnRteVhKSlpfWmVBMDJaejVEaEFWbnN2M2xSbzQxLXBTNmJmRjhmR1lHcFRwLVpKZG5MWVhnbnJPQ08tUk9nLWdFcTh2MHl0alVqUmdBbTg2UWlxUnU1YTVhWUtXTVFUcnEtR1JfN2NoZ2NRTlo0Y2VoNzh6X1k4M3FwUnVrQmxXUkgyS0ZlLTc0WGVrMGlDRzlEU3FyanAyNXFtVjNTNEo2WUdfdV82ZkpYdm42Wndmbm5nNDJUVTNGYzNtYS1QY2NPU3FhV1kyZHp0UnFJcU9wWU1ZczlfNWxlQkFubVRsMThaMnNzdUFGTW05UTZtbnlvbXhHTmd3YWVheURMZDV1Q2JieEE3all5X0M2NFE4M011Yl8xeGE5QVdJNFFldEJEeDdSZ1piUUtkYzdTSkRJVXJNZVZ6Wnl5dVE0RE9GdTFzTC03SHdacXY0QWc4TFE4UXhMOG9SQ3FZV0RkTXlzLUdKcVJseEhORFVhb1ZjQllyZjNnTW9IcWlpOUpyTzZhaWtWRkJHQ2V5eTZBSDU5blVWc1RmQW5wZV9LNHNZbThlU1dkZ3JJeUdTbjE0OGg5NEItOVQwTkt2UjBIOXZnMW4xbXZvNlJ2cF9qSFBQa1pGWjIyM2lsWkFUNmhuelBuZ0R2WUNuVXJ6VWhzMHFrdHEtWkE2RVhnWHgwZXF0QWFURWZ6Y0V2RmVBM2NvNWVySTc3bkR3QTZJRGh3cGlOS01WbmgwVmpDVHQ3dUI4dFA3dVhhNzNNSGpVRWVJZjB0alV2bjg0cHd2ZGZRQXplcEN0SnRiamp2NWgyS0hFanpMVFhmLVBmdUMyNHNVMW5IVWF4NTc1TjZEZHJnSlZTWDByc24yUGhxaE5feHNrYXlpVXdLRnVQSS12OVd0cVAwRHZmRUM5aXFHNlZUNjJMdEtCVU9ZZ0hyUXFuUHBmbHZ0Y29zRWQ4TUpJMXRublhzWC1kR2VydmdTSmx1S2lZWUZPUks4c0ItMzFvMk9DVUZNNEZhbDhLZHIxdXRrTXpoVFZ2SFI1TlpkM0wtVXVZX2h5aEp5R2J5NC1QS0E1R1dKZ3ZxQ1p1ZGJsX2RneWJwV05zM29aVS11WmhTUWt1b2QxNzRjYXFJSmRxUUxRVXRvX0s2ckY4MUpwbGJfM3pZS0hKNUNRR1FndC0tMXJPMW1wYW5LcnhxeHAzM0Vfd3NfYjNDNklEbDdTak54dG9qWDc0aVVERndBdG1Ibi1FNlVfUjBLWmxKM1BGb1o4NjNiQkdnX21DY1Z0a25TS3p2aHczRUhwUnZFR3pRMVRSMXhKV3UyeEJXcjJ4YkNFRUNSTm56eXhVbGd5NlhmTkp0RzVQN1hXWTdMMmQ4YlNmNVZrbWM0UDVwYmVuS3NkQnlDa25VdGVWZUZKdzJTRkpfdklfTy1qQnkwdEhqbW12b3ZtUmVkWkZXQkVNczVnQXRKOTFZQk9QZ2F3NV9wckEtNE10QUpDSVdTOFdaQ1ZlQVR0X2hjbVM1QjBpTERJMWswZ18xaC1sTjFib09WSzBDQk1BRGRpb21DNl85ak5fTjBDcUVpN1Q3aWNxM1gzd0tjTG5oNlFjb2wtN2FPQ1ZOaDI3SlhWMkRfX0JwOVlSLXM5ZllGSzI2Q3RLOExuYmREQzNlVWE5eFdiX3JEMmxyaE5QR0R6ZGlkejF5NWNRWVRORnlwQm84NWwxOHRIU29MRzVqRElzakcyMXNzdllhLTFOeWRKaElqVXFFT2FCZU1KcV9kMmxwdHJYUGFjSlQ1Mk1Yd2xyc3YzMHVGVk1BQUktc1I1R1daMmFmVU5RU3o1XzlhemxBTU42QnRITFhCRVo2eEZJMGxXbjdPbTFwY1FxVm9vMFZNWmQwdHpua2xZVlpnXzcxQjk4YVRzYU5lS1ExOTlja0lQR3JSMkVTeTNxSEc0N0tkT0pWSlQ2Wkp2RjN4YVpKLVhrZDlsSVctbzFpQ0EzcTIySllnZld1akFJU0dESk1HOFpCUkthOUlRU0ZLNURnMXZiN2laS2RlQlRqU1dlZnlzSno1ZzF3ZDBQb0RFR3YtalRNRDJHQVA0UURvQjVCMW8tMGZFVjc4TldyRlQ0UTdPdjNhQm9HVjBsdHdycVZLdjhKbmNDSGZaNzN3SEJuOWY1MERCWjFoeklPUndPaDdEdzVkT1ZNUUVBNU1nZkdkWEhySHVvNHZHMEM1bkFLZ19kS3hyTHp6QjZsY3IzLU41amRCcUkzdGNoUExzYkUxb0p6V2YxOEdJdzR1NkZvaVA2c01DMjM1VElZWnVST2dGcHZNRU9vRjZVWVFXVW1DOTBlNDRzeVlkQTY5UmN1QTY5X09yUDRDbktaS3g5LThhemFoVEt2bFlWQmRUODloN0VkOXNNTDFzdTZ2RUtWRmVuNEV0clpRTzRTd1gtb2g2QWNERnM1RE10dDZNcXNiN25aenUtUi1UbVRDS3BtWjI0ZzllRVJBWVhnN1RhZGtLYml4UmJwd1ZnV0t4YkdUcDU5MDlVbkVZZlFqdHViZU1xUHRVMWhLWlI0aGJLZlVtd292aTBsVGw5M3NXc3FWWTFCNVBwc2pQcThYZm4ydUxtZ2hqYi1tS2ktUGs0RHpGdl9pdHFqazJwWkV1N3p3SFF0WVAzczRSU1IxSTlUN2ExRXByLVVxNWFOWF9aaFVa')]