1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('cqc3mpo8j00ct7mo23ba75drd4', '1576306499', 'V2ZpU3BDU3pHanA1QWR0UmgtUHBLaUxIR2FPSHcxWW05NFROei1hYlh2QkF4UnJxY2ZyUlU5NFlya2pwUFYtTkVvcmVFd01LdEhIUGJFdGJqTzJGWnFQYTJnQkl4NDFTU3ZrMEl2YjVwOWJrQVUwVEJXM2dic3ZNRE9tZUtHeWtWcDZ3NjlKa2E2bDJXanBCMHpmYmpoUkdQbG1uYldINlZ1a0VfQmY1bVRoUjBCT1FmWFpoVWJySDZ6ZEcwX1dDa3hzWlNTWUZPVVBTYjBQWjV0aUpycEZBTFg2YlQ5SkdNdjAtN2E0MXpWdTMwbFhveU1vam9pMEY5X3ltTzQ1REZyT3htWjdPWWZVRnpCT3VpRmZCc3BobDhlUFI0OXpDc1VWQzNQYWswM3BRdmd4VzRjeFdNUTVjZlRNM3M1ZkthR2xoMFFTRDZ5TFF4NWJPT0RTekJyMzRfRWFRQmpyY2txTGJtUEVkUGlBTUVlQUhkTHZKaUdJME1FWG1mdF94cUhIMmRzTTNCT0NCejlnZExTM3VTTlVuZ2YxZmdEM0lTQldQTzdZTEZXT1dKdjVHV2ltYUREZTBmdUEyMVNrVzlDTTJHTzlzbUFVSkVvbkF0SXZUWG5pclNNYXc1VlNSVXc5SmVOSkt6QzZsWTh2d2xJOHdQTW5VdFdzZnd6Q0ZDTUJzRGdIZjdvS2lHNmRDSlVnQXhlUlJ3SjB6UEkzT2FYeUNkTGZwcXV4SERITGs1eGQzTkJWdXF6M0dhZENDZHFGYkcwSm5EajR4eDRSOVMtOHlUZ1JrY1RRWXdTb3EycDd2VkpycGJnVUx0djd4akY0MFBPTkg5ell5UEwwUTEzejN6enUtcjZrZGQ0bnN6cllzNjJaMXRrRGo5ZkpHcEVwUDZMalJ4cTNOdFJVSzM2a0pDSktIM1BkbDNPaERBeFA2SGo0RTlwcG9NdzJiVUUycDMxNU1PV3V5enNiVmJqcWdtUmU5UFZTOWNIR0RhdHU1bEZXeUVIR2VKYkJpRXR0N2VKX0xxNU9hdEt6Q1hHazBLOEN0dXJVbXVMaEVVM1NWRDUwVkcxeXJzazlzR3oyUHpJVXZGd2VDT2QwSWdyX0NhSlZnY2tRejR1QjVVc2ZxUEd3enNXOFI1ZzhsTDNjNmUyQzNnbEc0NVNVRlYxcVV0MlNUZlc4eXRaWHdCdlE1OWpZMDRMQUtDcHZhRU1WRnh2MlhNNDBPbjZlRzlta3BFQTgwQ0tTWXFVRmNZSHJNZXdENkNFS1dlMGxvNlVwOTBMazhHTTNtMEsxb3duMUVxalVuVmRCUGxPVGhWSlBtTHlxNkctaDR5S0xYMk9DMDRfaV9qYzBBcVYtVEhRbGZkNWFmWkU2Wi1odXhFMU1CTGNIbnNyMS02Tl91MmFyZmthbkgwdTlzRXMyY25KUUFxNmVNNGk5cHp3amhxeWtWTW83eHp4T2ZsYTkxb3pZZ0ZxaEJFQ0tWall0aW9rdm9LTXk2TVRwRk9OYldCUWIyREtIcFlCaU1BdVBkZU04NHNWc1lpemZRUVlJdmxpS3hiaG1iOWtJWm1xQWRMRXpjcnJRNkVCamstcmhmWVZKS2cta2xqVFV4ZmNJbkZ1bGkyRDZqY1NrZmUwb3hkMndVNmF3YnVrWGJkazVlSEI3aDYwb0d6TFA1VUNreUVja0F2WVA2dXN1Z2FXa180SVhqMGNuNEpuWmw0aGRMQ3dmWnVkOW9ZUVZid0R2YVpvSkV2V25TUlNJUEVnZE43clRrbUV5X3NXSERjZHIxWU5EdlZFekdIZ1l3NzNyZGxEcVVVYXRHdkV4eTdKeEpfTlFTeUY2bEdNSk9Ka1B0b0pwVnUtSlBPdERoa1FoTFo0MndGN3dmMC05ajFvclp6aGFVdGxwdkhrZXB4UUpvelE1ZG9ZbFJaSXNWX3NoUlB2emVDMXJOTjYwMnVfUndBc0RkQnJUMl9jNDZFTGFjb1BlVlZpYUVlY1dWOGR1ZXpuZG81cXFBd25yUXdBc2xQVmpNVnJWcEx5V3lVYUZaakhDRE04c2M4ZDJ0MXh2andldjF0bVJDbTVrZzhhWTIwSHRWNjlvRlNURUpTRGhRZEllWmpzSU52cTJnMHJtaDJpMHVYcnExb3lTZzdTY3c0YzlTVmNZMlVYdVdfMFVLTHpRYlN0SVo2Y21hbldCMWZPQ2NucVNwM0VXV1ZPOVloaDVUQlNaN1BpU2tUbnNMZ0JocDRtZENZck1qbVZvSVpsbFNKemU5ZVo3Z3pKSkIzTnpNRjl6MXpVbUNralc0a1E2ZUk4SVpLZHJPU2lybktkS1hPNDBqQTNGSnN5RDNaamM2QVQ4bDFDV2NKdTk0ajdiNmFoQlByR0p0dFl1WHN6VU9OZGZYX3owOXZDODhaaDlaLVl1SHFPbUg1eTl3ZWg2VnE3UFU4RXp6V2xNc3NrMlR3SXFYenY0ei1DMXRQR2ZaX3Z2ZGcwX3NkS3Rhd3JoaXd1d1pTVkVieTJ1Rnk0YU1CSU1wX0pEeUliR2dGQ2FuZGdSWGs2X0M3OUlMRlBFME5EcHRKX1lmU2tmTkw4R2hGQTVTb2owanJJdENlVGQxQ2JhcGEwaFlEOGZPYnBvMU53bWNRck1IcExkeGNqckVMUmNtaUVGN3pROVdKazl1T25rblpuSnd0RFhnOFNJY1F2ZV9MNGFIVjA0Zzh0YWxQbEhUb1FpRlVtOHVBNkxCTGVLbk1DYXdyelFXeV9pN2N0Qy1rMDYxamZKQWtPb2V6alJnMzkzY2VwbkVwSHhzTVp4a0NOdThsbnJEdDRkcDZiV1o1dHZHYWhCcDR1dmtQX2NwcjhxVmo4MnE4ZUJtLVIzaHNIX2czb2o4X2hUaVplZ2dUREp5VEJfM0NrTnNISGVQYjJNTXR4TXdFb1V1Z3BIN0RYVEo5c28yX1pxWUhqbXFzelFQYTlzUlBXeVRpd0g5LVhPb0Q3Zl9UWWpCd1Y0Uy11UTJDcUhPa08xNm93Y1RTekhnVlFJTDIyV1NBS25VWFh0ajNaX3JUanFOLWp4MkFZTnNTYXFobno0NEZ4WjJaaTNBN0JLMFlJOVFPT3pDcTF5RWxSdHRtRUhiLVNsOEVLVWdNM2MzbWw2Y0hvVTJjX05LZmVfVUczZmwwUzJudGMwSzFnV252SEljdkZHTllWQ1hFdFQ0a1FvaVU1ZjFLUnhpcnhYeXM4MlctQWVmSndrbE8zSFlNU2ZmR1UyYzFCOVZJOElCZzFQSDA3b2NFbGZkTEFyWnZfQUVwMnp0RHByek9UY1MyRmNIR0FqaThwY2M2ZG5IVlNSc3pVZzhNa3VGWU5ZN2YyNHFWX1RYN1NKZzBpWVA2aVo2WmFkbi1pSkcxQUwyUGUxNGV3bVl4aWJfREwxZThJaTVrLWViX1NhV05hVG04amlIWlA0eVh4czZWandSRDhvMC1iTG5MS002MkpzT3RDQXpyc3QzdnBpcU8zTXg0REJwbHJ1M3ZKMi1KcTllSkZKbTFDYUhEQlJrTFJvTDlNZE91d0NWQWRwZWh0VkNCRkZ5d1NFWnhJTk83VGVnNVBwTEVLdEZWaGU1dXlTT3lDM2sxanVPdGtvVk84LVh2aG93YkY0QWdtbThUaHNldVY0MUxqV3dCZEtyTzFfUkhCWWdzZk5KZlVEY2l3T1VpSmhrZC1DMXExOVJwbDhTT2RpdkYxYngwUWg2X0ZET2c3TVdlTTZnVkVBdWJfbUluMmwyOENSb0ZQUnd4TkZneXVON1VHRFdiRndZNmRrZnVPNklBbGx1Ym1YZXFkenl0aVpIRVdhVW1yOWNxZFBkQWo1aWdjWjZ2Q3dGdUQ1SUVSXzJnNnlCV2RFNVJTMkczR3RzNTdDWGVkMzgxdEczOVRjYkdrZ3RFTFhUb2M3aWNsNTM1UFI0OWVDX0RQNmI5WmhndF85ZlVNWWduSmFRbnVIdzJtVDd0clJRS2ZtUUVaQ004YmJZMEJJXzdFWHVKZ3o0V09LdnhjRHQ5ellpaWhxemtEYmt3VDJsTDI3X01xQ2MtbTVTS2lXLUlVaWtMLVhDNG5JajhjTVRnVU5rM2hlbGtraWFtUi1QNHlLVnU4cUhyalFqeWxDRkxrLW9VamhhV2FYWTctMXBYNE90UElITHVDRGtwVDc4VFA4QllheUZvZ3kzWmlLbGVSanpUZGh1YVRFZmJaX2hLMDd1aGRvSnJCRHBYdGJWWHVpenVpbXJNN3l2aHVIUGJYX3Q5cnNnWGk2MS1peDFnel9YV1l3Yy1QZkdncjJEWnJRYlRHckM0V2t4ekJiclQyaWpRV18wTF9sSzN6YWlVQWNpMWJRbWlFNXFQZzZkOGtzeWVPb0o1TWVUUmpOanNlcDRpMWVwQzVYdmFpbk1uMVN4WkFHY2htWUUwYzRGVFk1WEp0cFA4aGpoNFU2S3VYcXA1VV9hNVhidmxIZ3IyTTIxQjVvTE5RM1c2eS01NTJ6Ml9rRWJHRXFwOHB1Y2Q3SU9xV25ScnRVdEpoWjZDTFZTdGp1QVoxS21zU3l2Z25vOHRscy1SZE1XRmlHSnlvSEhfSGxmMFdjdWJMVzlxcTVDQWdWR1R1NGtsTWs2bExqVVozbnVmb3FTdHZFTHpJWWYtVld6M21oNDF4QkdWVnNPeWpvV3pXUnpMVFZCNGRoRFkwZHdLaG91R2ZVZGJLeHo1SWM3Zzl0VzkzSHRqNTJ2SE50bXRQNVZVRW0xVzI0X3RiOFdIa0VCN0hyeWk1WG1NbW1Da0FHd19UZTlwbDc3bEE2YUxWc0FtZTQwR3NHc1Z4RTdXUkhsS2dGYXVsc1JneHliTEhVeF9rSklXYzd0bFhRcS1mSm5FWlVPakUzNXc3T3ZvbXpVSldTZUJqXzFyelBCM1pSRFlQM05OcGpvbFlXWHBzUi1VZ1FRc2xLaXA2bnFGYlptbldidmZ1c2NFQ0tpM2NmSkhmcmF0VGt4aGVSUnlJUTF1WEVFUVJiS1RMckZWemhPb2RETDZPcUFUWXNVVXY4ekNYMGRORngtVlNuWmFTN05BQjFVSGt6bzItU29VZkthX1poS2JQUXBRbkZtNVFrTmc0ZEFTTzRfbFhwcjVDWUUxZEc1bWRKRUxMN2ljemxXbndJMF9PeG5WS245ZzVYRHhvVEFySkRiQXhSb1Z6MXlLSDlFVG1nUzd0RjRLM0JkdTdBSDJDMktqaUhhRzBfQVRuWUh1aTI4OGZYTjdkYUtUV2lCY1U0S2RiNzd4Y2VvTURSbktfT3htRXlSLUxrWkxRMkRwSXR6RVgxT3VZdFJlOHJ5WF9GUjgxOFhpYmZ3YUVIdWZKLTlqa1VWS29mN2NwZ2haem52M3RXU0JwazA3dDgtNkk4ZzJ0RnBqRk5UWUJNaGUwNFhWUnYxRUR3TDJlWTVWdXZYeTZ0YUZULVBVMnlMY3VvOUk4V2FEWko2bFNjS09EQVJOSTl1T3Y0bWVrb2N2QUVMR0JQQmVNUkNJTGNZd2lnREp1bXlVZlpDNnE2X2c1Tzd0eHF2eVUtMThaUnNkX1BpR1JWeFhKQnZCRWpjbE1rWm1HVlNnM2dSYW5vWXQtVjY4cVkwLTUxam1wR0x2eFBaMGNFR3BjbHFSSlUwdGx0ZDZvNks1dy4u')]