1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('b3u3h2tbhf9kgdb8galkr7t2b7', '1575692754', 'ZFpGMmVYYmw3cV9hb1NOalkwRm1GQldkWEN6OHpyMHh3TjZ5YzFHZmszQldEMklZRjFGNG9LcWkyN0EzOGZTSHZRTlMtMENEbWRVcmdpbmZLdmFlel9UOGVxX0xGUDE2X2IxZU90aUhrQzV2ZHphQmlWejFva3JvNWRhSEQzU3NGWXE1RHFLR3hTOVlCTENIZUx3eEFkc2NCakVjSm9Vc3g4bXRQbHBnalBJUjdsQjZpS2xaZUtmZlBPV0E0OHVld3N4YzR0dmsyTUNuTm00TDBoRU51WUhIbGYxR2pXTnlBRi1vamYtVmxpYk9UejlJWm1jR3VlX1FoUWg2eUE5cmM4NjRHQmNKMHhHcnRzUmxlVE9DUmVZZVVKWkNtNjhxbXdFU2g5NERYVGczMGJSSTFqUl9lZF85MzVMYjYwcTBiUjdmZ2E1Rm5DYXhZbmJ5MjZRMFFjUDRLQkVZeHVmSERieEhvaGYyanVRdDZLQlJyWFc2VDRIcTVkeVFJQWdRRTVua0Z1MGdCMGQ5LVR6VDZLMnFuQjRVR1cyYTVxLTVja3RPdFJqSjh4ZzFTaXFlbVJTZE01TGw1UXVNMk9Xbk5HUmFjZ294U3FOZnh5RVVkeEhldHFtaEJoYTNHMGtnSGRQRF92cnlnVG94V3BTQlZlUnhXR1VVRDk2RUwwVkNtVTN0Q1JMcHcyYllsNWZYWG84dVgyeVNnNHRORGJKWTBLZUJoVEFwS3l2c1JDenR3NWhqN2hiX1N0SFd5VElDc3U0M0Y3c3ZCeXNaTlF4TENmLU1kSGNGbTM5OTBQazI1ZW5HU1oxZnI0azZ1RVhQUDlvVFI0Tl96cGIxTUItaDdMekJBeE1QblFZeE5uemNjeFJDMUlNRGZIelJqVzhXM3prbEh5MXdPQmx6bzlRV015YzFTbm9ieGVoSnpwdHFMeDNodXktOFgxeTF1ZGRCLUt5S3NUX2dDbF9XSkl1V3JiZjhjRkYtSGFKdDNjSG9NTk1Wb2pVd1BqdUZlWHR4dHNKdVVaemFJV0NZT0FEeUxHU0pFSjNPOHctaUtfdnJidnpTUU1oOV9qVElmYVhyUGt0OXowMTl4ODlkbmdkVkpDem1uZXljWHdTd1FMcmdmQWNXQlMxbnZLQzIxd1VvTy1vN2VkaVkwNm1xS3JWU1pEc2NiRTF1RlhhLWZGaXBtQlFSeFpXRFQzRFYzdlZWaTZyZHlUX3hKRUtSd3AyRWdDdm9pcnJnNHlwTzVZNnBBcHoyWEJNTk5Bd1BOSmdrYTA3VFhqMWVVdHZ4VkFCOVkxRDZrWVk2dVFkUVlYLVdHRno5M3pNNk1xMDBUMGJTMWFtOGZPM0x5a3BsR1NmbEN6Rkd5ZWJ2NVJRdjEzbDZWX0gxVU1aQ2MzcE0yZ0RKLTVEYXRKRDlZNWttV3V0OUQyMlVnNzlNNGUzOHpfYlFXVEdMM2xYVUxZcXlzN0t4aWJfVjZseVJ1NUFDYXJqSzh5WXZMTV9vcWtKUmJsd3BwNlBhX0tJNkthWVZOV2F4OEhZeXBnRXBEcGUzZlZ6RGU5WElLTUJmS05NMlozTUV5dXZKdlBXWFVaSFY1bXNJbkR0OFVXbEJONlFBVWxhbFdXMEduZ1cwR2w2ZjlGMnAxRDQzb1Nsc1RTUkhJX25vdWRBdEhjQ3U3ejM2MXh5N3hkbkZ6WGctTXRiM21ZSnEzQ09sMEsxeHljUHI1dEJkckVILW9hcjYwT0ZPWnBZcXZWUy1yTkp6NldtdTNZb2liOEU1REh2TEpZZnZSS0NNNWMzMmhpVG5jV2dqVHhEbndka3hGOE1UTzJ5MkkyQWgtNl9oY2IxcGpLcm4wbTVyY2tVYTRqU1EwZG0zX1NrY2NuMHNZSk8zRXJTLWRSQ0RZakJjVmNWb3RhYmJsbUhpbWZoT01OS1daTUszWHNmcUFIclJCenI5MDhFYTdQdGx3TDBEdElSdk9KbUxqT1VZT0dCaV9rTU0wWkhlY0VmN1FjemwxZHBvUklHbkU5ejZQMm9rS1dVLWVsbFJ1dnJxcWMxWE4yemVwRlRPeW9zQnJobzMyakd5RktsckIwcjI0ampEcE5YR0NDbWV4ZmlsZzl6MzJ4Y3JsanR3RjZ4QnhvYmx4TUx2NDNaT0NXaGw5YWlwYTJJMW5HTFI2UDZlOF8tNDl6aXZZaUY4UVRsUGVTdlVTSXZZcGlvLTBqbVpjMEVRMU52OU5tU1ctRllrOGsycW5XOUtXWUxzZEplNHZVTExaUmdaYVBvNzNpX2xxbW1IRlJwT2RvbDd3N3RCTmV6R0F3UFpURHhLM2VqdWtRQ3BwV0xMOE1XVVZjdDNMYnhDU0RuWkxnRWxPSzNjWGt2ZERMYlVxQTlhVWhndG9GQ0o0RFVXQ2duUFlIWC1rWUlDZ1lPdzRTcXoyckdwOUFWLUlfR0hYMWVwUmJKVGhTWmp3WVZnS3VxdGVSUFBZbng0UkoxNm1YUGMyMGNPeHBma19BQjJmcmtLQlRtTHcwaHppNURQdW1qNjYtbFh5YjQ4U1lHeEVFWUVINi1fT2o3N21qX1JBSjl5S25KRGVaNV9jaThXV1NOOU1DY0h4VVBXZVJqUjNSMkxBdGxOU25PdUFGT25BQk1Sd1hmYjh5WjdrTnU1LUM1c2JDMVUwcXkwel9ERjlKRlgtOXZNbk9mMFVVMVpNS09pY3RlWnZwckZzVnU3eDhjRG9fekhtYXQ2ZVpkdi1HN0RJY2YwZ0I5Yy1xaWtTei16R3ZfT25lTDR5SXFKdXl5OEp3N1F4alFUckZ3ZEc1WW1kQnhmNW44b09kWXRubG5GYzV4VXlaMXRySjFHTHMtODFpSXZ4M3VKeFNrdHpMVjd6aVR0a2dsczRISUk0VmI1a1BvNG9zd0pDbGZpUEF4SGxUZjduUFhRSURUXzNZd25MUUxMbTlJbmxDcmpmcC1FQnRJUW1GZ2NBdm1CWjl4Z1ViNlRuRmVpdE1vYmZKZWhjRXo5MWhST2FfQi1aaWwxXzh4aFBSQjdfaFJBYjRlVkhxbzlZeU9WbldDdlZyRFo1ajJJRUwyVmJUZmNQU2VUZlJIMGhWV19UTnNsV0tPVXc5V1lGajB5RVVGbnVhRFhvWFJLWTNWMHNGenBuOExZTlBiYnNWcWl5bmJ1VE1pNGF4SjhNdlRHazB6MlZkY29MMGRPQnc4ODZIRndIWDFWbFVUUW56Z1VLRk9qVGlGbGhNQkI1Y28yUFh4aEVzQ1Nfd1diVzJsV0h1TlNlcV9sYzh2bTdLdDRrMTRTQWl6SDNPTzIwR0tzNGE5bXNEXzgwTFhObVlJRlV6LWhpZWtxUHVWSERXWlNmdkNBUEMyTnVUYWZTcGdpTjIzYnMzOUVucEs0X1dJRXExMkFQRUZnRTZyRmxzMl9MbU1WR2xydmVTeXNlS0N0UkdWcVpnRHdWbUlUN0xkenIzSVpHSUE5b3pRSW1fdGl5N3hQTGJ1VVFGcWNIMkRVUGUyMU1MaVpBdjJyeTJiY2Y5MzZEallON0EzUEhxRUw0My0xV0ZpZ3pKZG9Ja01OUWl6S0dqZUNhcWhBQ2t1VnVkNUstQzFINVoxcFl5bnFzWG5FS2pERkdMUTJoamNWcHgwQXprNjdEbnRXNXZEdk9VeF9kYXFOT0QwZnhkMmVJR2FiaUFiY1hIaWc0bFJ0NzJYN3l2VnRDOHRFbGRWSGxIaEZZTDRLMi01R0tFRGxYU3V1SWZLTVVJaDRfaF9uYmZzM2xjejkwRngxWlh1YjhHemlOcDR6V1hubl93VzlyWFA3Q1RkeDgwOWhUNjc1b3hBX1RrbldCblMxV2lETnlnQ25OX01ndjlCb0lqUFVFMVRuYWVhR0p6bTNwQjBiaEFxTlRHR0pUOFdXeUNTUEpRdm1Za0RENERWdm5NSkFJTmRnNldERlZLQmNuMVBXYll0M25RejdSb0h0bjFFU0ZZYlFUY1pIZm9WY2pSdkRfQWN3U05lamZqTUhoRTJRM0xVREE4SFZPMTdFTEtGYi0zYTlhQ1BqSTlWbUdRdElQay1MR2h1c2dzcUJ5OEk3MnZaV1BFdW9qNjA5U294LXlZci1Xd2tCS0FYcWp1TUZtMEtHSEFSMHppVHRLMlhQLUFyUFN1WnhhbzJLb2FsTl9KdHIzQTAzSENrWUtLUjlwbkN6b2J0UXJSb0dsOGsyb1BGTFhHZ2VYYU1FNkZuX08zNGJUM2o4eXFZZHB3a2x4TXB2X1JaZmM2Tlp5X25qU2szWFg1bEozM2N3dzdjT2FEWkhRMjlXOGlkQU12Yk1XWHc4ZjJpNE9qZi1jN3pra3pSMmFxNFNYb2w5MG9JajV5NlZmZTJXMWt1M2phYVhfZXF5M19vX19fZDBveGs3eVNMR0dCTTNvQWJkVDYzamI5U242OU9fc1RCTFV1NHZKTVpYYV9JOUhXSlctMDdFTVA1SVJ0QUZ4eUZEdlNVT0JoRklMR2JHNHRGeEhjQXZybEY1WjNNemxLQ3c4YkI5ZlpHMDNmZFFuX3ZyVExoR2hfalFGTmRFMWZiZ0RiLVZJLWVOb0FncHF6cENfQmZESjQwT2ZYM0tDbzRvbVVpR2ZJSHpoSThxdVROU25qOFIyUm9SNWVOcE41ZlltUEM5UDdjcnh0RnBwd3dsOU01Tzd2bkotTVM5NEt6dDhWcm82QTR3WHhKSkFuTnRaWk15akVGVnU0ZFdRbGYyZjM3QTlHTjZGd1R3Y2NGdV81OTRnVTByZ0djcG5CX0xCWkNYZ29fdV84b25Za1RVVVhRaThQQzVFeVBZQTltNzdzbUlMTERYWURrLXBSQW9uenRTTy12SS1RWnRhZWYtRG5pWk14eVN0S2pQc3BQX3FWU2o3MFgtWHhKeW1ycmNzZzRHeEQ5OGNBdEEwdldCRVY0R1BDWVJLT01mbVVxOWdoUUtIVFQ2VFluLVRBakVULTR3aWJLNXlkVXZpOGMzdXNudy1KNFBtMUYzYWlpME1yVDA4VlRvWXh6VlVsR21oMklmN2g3OUJ2anF0bFY1ak9kR2dadzZzNC0teW41bmVvcGV3cHA5b05nY3gzLThTUTdJOUI5STRfOEk5MjJqeF95UHFNRjZlNW9sdDlmMi1QRFhTSzJLNXFYMHNzU0JVZnd0ZThrM25WUkRjdlJZWTV1cjA4STB3ZDVydFpEOVh3NWVWMmc0OTNUUXhnbEVZc2luQzhQTnRSTnF0QkRkQ0ZtNk1tTjlPMUgzaFN1X2phb3ZXUXB5bnpnWHQwNkdXSlhmSGpIOFlRM0FOUjZ6UlJsTXVlTkI1YUpUbTczX2toVmxyQnNJSlR5ZTctYjh6QWQ2c3F6Y0JjSm1CWWhiX2szTVZWcU5KWS04YmdhVTFhR05QNU5FZHIwMnloZ1JhcEZWRFB0VlFmNVhYbWJ5YXhmRDJHSkdvZmUyQ21TZnYyaFdKajlHQUJhSDNFaEJjbmRwOWlrbGR5dWRPS2JoalBSNi1WQ2U3b3cu')]