1153 Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
in:
[insert into sessions values ('8u3lq0b2hi7ehhm7hitits8og1', '1575694097', 'WEZ1YnZoT3I1MzZMdDVIcm8xdWxaNGpsMHlWdHNZYUFacDRITEJGaWF6eFhEcDlPN3JlV0RpTkx4S1c5RFNRb1dhT3VMSVh2aUl1aUlta1BYVlFhYVdxMmlpZzBpeGhORGZhVUtPc2M1alpHdmllYzZKeTZrbTBjekFBM25IbV92X3p1NjhySVdManZHRk9KQWFvdDdMUXZGcGNlZFRNM09BemVyR0JjcWVxYU5lZGNpVEUwNk5EX0tXU0dtZGhrd2p1czVJMXljelljMUpjUHAwWVM1T2YyQ2VNTld4SmljTV95ckh2Y3NITksxc0ZFQ2h4V1g5OWU3Y0MtdXFuLXdwaHdWRVBld0UtWXdxWGE1Mzd4Zkk0OFcxZF9maXk0LXNxM0MxaXR3S0x4V3h4UzNlTy1HbEU0a3dYLU54Nk14WEFneHJXbzAySXdiaG15VzN1YkVfNmlnMGctVnBJTUYxblNzOGNtSXlNdVY3NzY4V1ZCaENjWngxWTRrX3NXVEY4SmxrcnJZZjlVSkpCWGE5TDZVZldhRDYzVm1tbDFLMGZRMVdLUTdaa29FVU5XWkszbGN1V0N1MlhVS1F3cnRpUmlWbXdScmU4VFVsZFRTOVRtQWx5enJmYmNZRHZZbmFwTFdWQUpUVEE2SWJ5bE5ZbXhMSXhXb1h6Zzk1TkdDRkZJZ0lxYlQ4anpHV1dKemxXbkRQT0FEMFdJX2R0ZUl6eTk3b1lsdGlUTkZSeG9kcHlCaDR0c3g4VUUtWmoyM0ZsNy0zRHlqTFlDQUJQUUk1ZXFVY3E5UlJZVFpyM2o3YmF1eGpHQUtEc3NZNmpISnJ5d280S0hGRVhRaEstTlZiLTRJRlBrYjJFeVJQdzlpaUltN1I2MkNLeGM2RXFSOHR2alQ5VUdNUFUzVTJBcTdHOTlaa3JISjZTZVlXY1pMS3ZjRjQwNXNuMXJ3NzBsdmZ5dkY5cm45eXpqeGtlVkZmcEk3bHZXU2gyc0ZIUE9obGZ3ODVLbDJ4bEVxeTNQT2VkSzI1dGwtLUtPUk82TDBoZFhDeXRaaU9WeHhfNndVTURUQS1XS096VXY3UDN2R3h1aHNSSGwyWGc0d3l2UUE2aVUzLVI4Z2RsTVhWYVBFWEU3WDNEY3I0OWs2YURwazFkWHBmOFpnaHJtSW51alM4eF9OY0hWRktMYXJNWkYwdFZoZmJlcGdtSGZpRk1PR3hhOTVPYzItX2ZENjRaY2FmMkRJRGlua2tWdmVHTWxCWTdwekc3a3lISlBfbnZpNlRSaEtMQm1kd0JlSjE3N3NoNnNqbEpacmt1bWpaV0Y2YXYzWjlkbU9iYjZFbm5FQV9aVE12cVBWbTkzSk96ZGhqNVk3cDlrWC1uNnNPMG9TTzY2a1dqMmxIQUtTbGtWbW1JNE9HSUZkMzRzQWV5b1F0WkRKYlZBdlotMElkRmR1SzI3elV2TEU2NVRrbGdfVGxhc3UwR2kwbGRpYmxONFM3NXplZEdnbXNrU2Fuck9DSVVScWttUWthTl9VajlQT2lNZHpvQkdhYVloMnpWN2VQN3BGSWRCWUNVSUJpNUViS2gxbllKOUEyeTVqZjlfSmRaa2xsYVFCTmlfTXA4V00weGREX3pmR1IySDIweGh5cEpLNk0tRElfSFBpdWtOYndsODlJcktVTXI0bFM3WWtXMGhLbUc1MkVZR0pJMFIzcHNCa2Q5ZWs0bU1pRDBZNzh1eHd4LTRvNDZEeHo4RXpUVVZxZTJTT3hvNmhpWmJGZjBEamV5NURfVkRmME0wejhKbXMzMHZZVzFMSHpQSHpmUFJwbDdwNngwSDV2cXBGWVQwbkUydVpjdzBvM05TZmZzU002VndzUkh4THc2V1ZUZzFGTV9xY1JpeUtORWlxbF95ekxUNkNiNE1YNmxQbXJ2ZHJ2dEJGZzh6WTFiN0twUGtYUURjNVktblktZklKVXpSLTBPckZmYnZ1Q2YxTjNULTU1OTltXy1SVTZialFLSFB1ZGIzYmZMdzltd0V0UkpmejM0U1VGa2JKRTZHU0tOTzlSNS1BSUxPdmdLY05kaGpRTk1GeEJOY0tJMV9OVGFwZDhxcU5QUmtaSXdOZVRFR3U5SWVyRlQwM1ctNElVcWgxTTJIUXRTRkN6ZzU1VUtuNnlJWVJzdmczZGZ1N053T3lZd05vQm9tQVh3cnJBczdZdEwxZzRkOVVwdWJvNEFuVllKT0NNYVVuUkJ6YS1NRS1kNmVRQi1pN1pVU0tKZFFBMElROUFDR1VNcEpIOHNGc3JTMjZVcG9PaWVZZHhhRG5Ra003b0dyT3U4QzBITm1EMEV2MFFnb0hFUVpUSEI1cGhvbENVOG5EV2NoWDNzM0swSGxRaG5CQU14ZTQ2bk95TTJDcG5SOXU0QURhWnNaWDcxcXF2TTZLVkpLUHo2bUY1YW9fdWlRZWk3ODJNME1vVVVVUmdSTVBpRjl4WkxrZk02Z1BEWmYyNU54aGtQS3UxQnk4WUdvc1NVTUtmSkNudDY4dU1nX2N5TTZMYWhYREtvZlBNbjFQaHcwSHRPeGp0OTNiRUgzeDhNTUpvMmFnZjFsZUQ1OTNWWXRDRGJTTF9JTzZlVW1kYjByRXJfU2g3Zi1VbkowcTJSTUotZFJZb0U3TW81SjdRdFRNSFlkZVRUcHd0ZGFacVdwOXZ6aWxzcHN2OE9DS05iM3FNODBYVjZCYnMtSnpCdU9uU1RpWUsydmpmOEMyQzJFenhHUGZjdTJCblkyQTRpUGp2XzhlbjRxeXV0cW5FdkRyZ09rNUtWZWpaNkdONWUzcHo4dUkwLU9QOTlvSE9adlAyU1dHd3hFV3pDSGx4Um9QaUp1VnN5U01OTDdFQzMtbjRKVnMxbHdDV2FmUnVlSjVVQTEzbHBZU1ZkQkotQjVsTEl0VE5la3V5WHBtUUNoV3pXUkwwVENGck1WSkpwWE5NN1ZuYTlTMFJZekRtUlk2Qm5oS1lVQjA4SzFudnNDQzVWZ1h5b0VRdy1aMHdjekJTa2xiUVctWkZqdy11Q2ZiUDU0TFU3NlExLWhaYXNKWHc1cFRuM21oN1l4d2Nxc0FfVlBXb09GbGd1YmRZVXB1eFNtUGhXQkt3d24wVEoyU2NlU1JvNGRyQlA1aU5uTDR6Tm9ZcFNlNzg3aktSaXpkdm9sM3RncWoxVDNZTUxYa3lIQ0dURkxrTHRvZkRybGp2YUJnajFWd0JQRjhkNW14WHN4SjVYZWRiQ0dROXNMVlVNcnp3NVl6dGE0QnVTT2ZtZVoyX2ZueF9jMTkzVFk1MjN1M3RXQ0szam9UMEp4b0FOT3VfcU1SRmc2Z0FCb05JcnY5ZmhQNGM4WmtVd3RLOWNVQU1icDNRa0laUEozQWJMdFhWMmxSMFBIR3Z0dy04V0JZN2pyV21JaGN0NnFtLV92Qy1VSzdpcjJlamlKbF92NE9qcmxfWHRCdjZqWHVsOHd3cFcwSFl3cV9WZUY5YldyT3dxaEwyRmNHQTE0UjRzbkhoTHNTMXZXM1JHVEJWMG84QjgtUU14a3NHU20yVWtQS1BjMWpxVXlLMUVpUjBxc2lUWV9DNnI1U3ZIU3pERjd2aW5uaUdsYWFVbThWQ01EckRMWGgxUHlWRk1IMV9WT3BzakdMaFc1VFZ4dVl1WkxLUDYxVlFPSmtmNVFNU3d6T3BMdlF3ZlFob0VJX3Z5aVBpcmNLTmxRWkdMRnF3RElwV3B2b2hMMjFyaFFwTVlzd28xR0ZXUDdtcW5YTUZjMTFCckh3RjJpNFRhYjg2VDI1aUpZNHBlVUNuQmV2dnAzb1ZpNld3bVM4cGdUcjNxdlk4bVg5bEJvNnh4bUQ5VkVvTG8yUUZZZUNkSWRTbVZtMlpOQlN6eXQ5VDJhaDdENnlPSktaXzViUWQ2RmtJd3FpZGRxbHpKY3JIcVJNaHZEZkRJZ1RmSE1wU0s4VjZweERrc3FzV0dQZklUNnJ3LXpnMjl5RVR4bUMxUjVTUEpzRFVTSGVHMi1uc3ZDUnpSSXJoNFIzejhoRnFLWUZCZlBQeXdkQ05TTEVncUhRNjZMM21hOUZPSHE5Y2JVUlp6WlNrSmhYY0JMekNNWW1nNVlaTy1Ka01IUWNfRUdkeGVXU09UMy1lVnc2cTEyc3lKUVR2bk5CallZaFUxWVRhMGItT2s5NnVJSzlYR1FNLTdHZWF6b1pKUWx2dDFPUlg1Y1lhaHJ3Z2FLY3Z1V3phNE1QSUhvdTVITkVDR2oyTDZ2bGRJaDFtRzI3bzN2MWVoemR6WGxwVlE4aThJUnBhZnkzdGZhcDE4YmkxT3NEaGdqeGlDVWJXMzlmMXlacGJaMEdYX1FadjZuVTNfcFQ3T1NYZWlXTmhGczA0RGNFakZmZVVwUGVrcnRzQ3hMQ0ZMeGlLSGhsWTlKVmpsV2d0ZUY4aG9wa21ncTFUTVlISVFnTFc0YkxsbjhZQno0ZHgzMm1kUXhHOHVJTzJuRUdIN3RLYUJzeVAtYnhPZDVaa0IwMHFRb2NkeW1oXzQ5U3BqR2MzM0Q5cVA1cXduemJoQmcwMF9uXzVTS2VISnZhNjRkNXFzMlpQOHpIUmRNaW9mX3JsN1BWODkwb1V6WEdYU1VJeHl3ejBOT1VzT2JlbWlIZnE1dzcwN29adFJ4T1J3WnpURjYtbHJ2ZGhvRGcyZ1RTaVcwRWJYRmVseHd0Zm9VaTBxUjZvQngzelg5YXJQUlF4SHdJYXlrdmoyaUw4UHBXNDJCOEx2MjA5cFBMNVdfT2RIQWN6d2hNdExsNFdSelFDTTlfLV83bUdRSXNpREVGNXpGODdMVk90WVB4MVhjY2ZGUHdsR0lTTXdXLV9OR1dGSDdzR2w4QURvRE9scHNxQXQ4c3c3dnhyb3ZDV2ZKbXZBZTZVZnhoS2RIYzZYekdkdjBMRWNuNXpZOFVUNE14Y3VMTVFqX2tCUWVzelE5M25fc0NhQ0IxMFp3TnB4SjYta2lxeFZWcE41dGlZRkc2NjZkandtM3NoMVd2blR1VWlwaVREclFYOUcxMFhHam5yaHZtMDRsdUFLUXVXeWd4RHk4RWhtdDhFU19CcUEzOXMtaGctT1ZDaDFnbzFTM3RUaVRnYlI1clJHMDlrMEcyZGRpaGdRczMzYkJFeVB6YzZNMTNyYmFDeWJDRFNUQ3NaQVFTUlo2STU0ak4yeEtpbzNBRm9Rbk9VSUJrLU1BOXI3cUVteUFId293TzFOc1BSSUZfVXRLLVdUZ3VfVGVOMTBScTZWbUVxR1VNUVowNHJETnIwWDFQaEpMYkJ4el96VE1tODNnNExvakxvR2JESVd0SUVka2pQbWZnM0lHYVJOTVJkbGZobHRSUWppVTNEdm9fb3Z1aWRvVlVzVGxIcGlpaWhrSFRqY1NMNXNYY2hhNU0zUTZCLW5zZ0plTU84eklDVUcwTU4zYXZMZi1IYmN6VnkyQWNDakRpRWlVZWd6TzFiNXlscGVROEdXbFhPZVB1TzAu')]